Ibisakuzo (Riddles) – Very Easy

You can play this game in a group, using flash cards to verify results.

Nshinze umwe ndasakara
Click to Flip
Icyobo

Twavamo umwe ntitwarya
Click to Flip
Ishyiga

Sogokuru aryoha aboze
Click to Flip
Umuneke

Karavugira ibuhanika
Click to Flip
Ingasire

Faraziya aceza yicaye
Click to Flip
Akayunguruzo

Icyo nsasira ntikirame
Click to Flip
Ikawa

Ko undora ndaguha
Click to Flip
Imyenge y’inzu

Sakuza n’uwo muri kumwe
Click to Flip
Ururimi rwawe

Ndi kagufi nahina so
Click to Flip
Icyanzu

Aka kariza so
Click to Flip
Akanyarirajisho

Karatembashyashya
Click to Flip
Amazi ku iteke

Hari agate utakurira
Click to Flip
Umunyereri

Zenguruka duhure
Click to Flip
Umukandara

Nicaye iwacu murika isi
Click to Flip
Izuba

Iki gikunda inshyi
Click to Flip
Akayunguruzo

Gakore bakwice
Click to Flip
Agakono k’inzara

Nagutera nakwiteguye
Click to Flip
Gusitara

Dombidori
Click to Flip
Intore mu rwabya

Ndya nkurye
Click to Flip
Urusenda

Ishime nyoko aratwite
Click to Flip
Urwina

Biteganya bitazahura
Click to Flip
Inkombe z’uruzi

Nyirandarindari
Click to Flip
Inda mu ruhara

Zisa zitagira isano
Click to Flip
Inkoko n’inkware

Karisimbi irahongotse
Click to Flip
Igisate cy’umutsima

Kirisha amazuru
Click to Flip
Umuvuba

Cyasamye kitaryana
Click to Flip
Ikiryango cy’inzu

Ndi mugufi nahina So
Click to Flip
Icyanzu

Nagutera urupfu duseka
Click to Flip
Umwana w’uruhinja

Igira hino ncuti
Click to Flip
Kukwanduza sida

Nshinze umwe ndasakara
Click to Flip
Ikiringiti

Cyasamye kitaryana
Click to Flip
Icyobo

Jugujugu matenbe
Click to Flip
Ikiryango cy’inzu

Kacira bucece
Click to Flip
Inyundo

Mukore ubone
Click to Flip
Icebe ry’inka

Rutuku mu gitebo
Click to Flip
Umwana w’ umwami

Karibarangura ku rutare
Click to Flip
Umuzungu mu modoka

Ntiwigore ndaje
Click to Flip
Inda mu ruhara 

Nkubuze sinabaho
Click to Flip
Ipikipiki

Ndumwe nkatunga benshi
Click to Flip
Umutwe

Kiribwa kidahingwa
Click to Flip
Igisozi kirekire

Karatemba shyashyari (1)
Click to Flip
Inyama 

Karatemba shyashyari (2)
Click to Flip
Amazi ku iteke  

Karatemba shyashyari (3)
Click to Flip
Amazi k’urukoma

Naraguhetse ntiwampemba
Click to Flip
Agasaza ku cyahi 

Wanga wemera ndakujyana
Click to Flip
Indogobe ishaje

Gitare n’iyayo birakina
Click to Flip
Akaguru gacumbagira

Giteye isusumira
Click to Flip
Ijuru n’ukwezi 

Dusetse tuzanduranya
Click to Flip
Uruzi 

Related Articles

Responses